Zenoma Budownictwo Zielona Góra

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego który reprezentuje Inwestora na budowie.

W myśl polskiego prawa budowlanego inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie przez właściwy organ zgodnie z  rozporządzeniem  ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego pozwala inwestorowi, zabezpieczyć swoje interesy związane z budową dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z Prawem Budowlanym inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy  to funkcje rozdzielne - ta sama osoba nie może pełnić obydwu funkcji .

Rola inspektora nadzoru inwestorskiego polega na nadzorze nad wykonawcą robót podczas procesu budowlanego, sprawowaniu kontroli zgodności realizacji budowy  z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnieniu wbudowania w budynku wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania na rynku, kontroli rozliczeń budowy oraz innych prac uzgodnionych z inwestorem.

Z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży obowiązek zorganizowania procesu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale ogranicza ryzyko złego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę.